Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń ślubnych, okolicznościowych oraz dodatków, zwanych dalej produktami prezentowanymi na stronie internetowej piomika.pl

2. Usługodawcą i właścicielem witryny piomika.pl jest firma PIOMIKA KAMILA WÓJCIK , z siedzibą w miejscowości PUSTYNIA 88B, 39-200 Dębica NIP 657 266 14 50

3. Sprzedaż produktów odbywa się drogą elektroniczną , pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą , zwanym dalej SPRZEDAWCĄ, w formie umowy zawartej na odległość.

4. Firma Piomika oferuje wyłącznie produkty własnego autorstwa, które są pierwowzorem natomiast na życzenie klienta mogą zostać zmodyfikowane .

5. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie piomika.pl i staje się ofertą kupna za określoną tam cenę i na opisanych warunkach.

I. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I REALIZACJI

1. Zasady i warunki na jakich składane są zamówienia określa oferta prezentowana na stronie piomika.pl oraz niniejszy Regulamin

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie piomika.pl lub mailowo na adres biuro@piomika.pl

3. Wysłanie formularza lub maila przez kupującego oznacza podjęcie zobowiązania umową przez obie strony . Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Klient jest zobowiązany do przesłania wszystkich niezbędnych danych i wytycznych do realizacji zamówienia.

4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych zmian i akceptacji projektu przez Klienta oraz zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego, Klient otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i wysyłki.

4.Niedokonanie wpłaty w ciągu 10 dni od akceptacji ostatecznej wersji projektu skutkuje anulowaniem zamówienia.

4. Terminy realizacji zamówienia (czyli przygotowanie wszystkich projektów do wysyłki)podane na stronie piomika.pl liczone są od wpływu pełnej kwoty należnej za wykonane projektu a nie od momentu akceptacji projektu.

5. Produkty wykonywane są według autorskich pomysłów prezentowanych na stronie piomika.pl

6. Wydruk i wykonanie przedstawionych Klientowi na wizualizacjach produktów leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.

7. PIOMIKA nie prowadzi drukarni i nie zajmuje się drukowaniem projektów autorstwa osób trzecich.

8. Projekty wersji elektronicznej nie podlegają sprzedaży.


II.METODY DOSTAWY ORAZ CENY I PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska, koszt 25zł;

b) odbiór osobisty.

2. Odbiór osobisty jest bezpłatny możliwy pod adresem: Pustynia 88B, 39-200 Dębica po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Sprzedającym.

3.Zapłaty można dokonać przelewem bankowym

DANE DO PRZELEWU

Konto Bankowe: Santander Bank  89 1090 2590 0000 0001 4411 4593
PIOMIKA Kamila Wójcik
Pustynia 88B
39-200 Dębica

4.Więcej informacji na temat metod dostawy oraz metod płatności znajduje się na stronie piomika.pl

5.Ceny usług i produktów podane na stronie piomika.pl. nie podlegają negocjacjom.

6. Piomika zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów/usług.

7. Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę.

III. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia.

2. Jeśli Klient zrezygnuje po dokonaniu wpłaty nie jest ona zwracana ponieważ proces realizacji został już uruchomiony a co za tym idzie Sprzedający poniósł koszt jego przygotowania.

3. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów, które poniósł Sprzedający od momentu złożenia zamówienia do momentu rezygnacji.

IV. REKLAMACJE

1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania towaru pełnowartościowego zgodnie ze złożonym

zamówieniem.

2.Niektóre elementy projektu wykonywane są ręcznie i mogą się od siebie nieznacznie różnić co nie może stanowić przedmiotu reklamacji.

3. Oferowane produkty wykonywane przez Piomika są wykonywane według wytycznych Klienta oraz personalizowane zgodnie z danymi otrzymanymi od Klienta, więc wszelkie błędy zaakceptowane przez Klienta na etapie projektowym po przyjęciu do realizacji nie będą stanowiły podstawy do reklamacji.

4. Piomika zastrzega, iż zdjęcia produktów przedstawionych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ( kolory lub rozmiary) i nie stanowi to podstawy do złożenia reklamacji. Odmowę przyjęcia reklamacji mogą również stanowić różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem, wynikające z indywidualnych ustawień monitora.

5. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji mogą stanowić:

-błędy w tekście zaproszeń/dodatków jedynie w przypadku gdy wydrukowana papierowa wersja różni się od zaakceptowanej przez Klienta ostatecznej wersji projektu w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona. Błędy dotyczą dat, słów (ortograficznych,interpunkcyjnych), w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona. Jeśli jednak produkt zawiera błędy wynikające z zaakceptowanego przez Klienta Projektu lub są one autorstwa Klienta (w szczególności błędy w podanych nazwiskach gości) reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. O zaistniałych błędach należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki).

7. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania na adres Sprzedającego reklamowanego towaru w stanie niezmienionym, który jest podstawą reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.

8. Sprzedający po uznaniu reklamacji zobowiązuje się w możliwie jak najkrótszym terminie naprawić zaistniałe błędy na własny koszt oraz odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.

9. Jeżeli produkt, który otrzyma klient posiada wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki) na wskazany przez Sprzedającego adres odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. UWAGA! Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie wraz z kurierem protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

V. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Klienta w formularzu zamówienia przekazywane są dobrowolnie a w chwili składania zamówienia Klient wyraża zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o ochronie danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Jedynym administratorem danych przekazanych przez Klienta jest firma Piomika , która wykorzystuje je wyłącznie do celów projektowych i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

3. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma Piomika zastrzega sobie prawo do publikownia na stronie internetowej i umieszczenia w swoim portfolio zrealizowanych już projektów.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechne przepisy kodeksu cywilnego.